Chatik six video

Echech chatik enyudak dodogowinyi moul nyak Diginyali nyeneken uli ali echech wo chukli nyak douk Diginyali e, wak.”God nakli, “Yek ayowechik echechip ulkwip panu echechis nabes.

Wakumomu kedeke chutulugun kalbu chutik echudak ulkwip pulomech ali chudukemu bawogenyumu balan.

Chanak aliga chogwatanu ali chohwalu chakli, “Apak munehilaumu God!

Apak makli God nunekumanu yopinyi anudak alman douk nanakumali Diginali ananin yeul uli.

Makli anan nunekumanu yopinyi apak Isrel apakinu King!

”Ali ababuk nyultab, apak ananipu disaipel douk wo mudukemu bawogenyumu e enyudak balan, wak.

Namudak ali eke chukli chutanamu chuke apaluh yek umu igabeyech chupe kalbu.”Ali enyen douk adul.

Ali elpech douk chumnek yekin balan wakuli kobi chuhwen dadag chugipechen uli, yek douk eke kobi inek skelumech umu kwot kobi jas umu, wak.Echech chopuk chanak umu chutik Lasaras douk nagak ali Jisas wata nanahul naitak nape uli.Wolobaichi elpech douk chanaki chape Jerusalem umu chunek agundak nebeguni woligun Pasova.Bawogas umu agundak yek yanamali apudak atap umu douk yanamali iwich enyudak hevi atin.Douk namudak ali echudak wolobaichi elpech chaklipu Jisas chakli, “Apak madukemech umu, apakin lo nyakli abudak nyultab Krais nutoglomu, anan eke kobi nugak, wak. Ali namudak nyaklimu, umu nyakli eke chusuh Anudak Alman douk natoglu aduligeinyi elpen uli ali chonu nugak nyil lowag kruse umu?

Search for Chatik six video:

Chatik six video-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Chatik six video”

  1. Even if they do know what the original intent was, the silly messages that they actually read just make it more obvious what we all know by now: the commenter is just being silly and immature.